Forside

Indmeld Vedtægter Kontakt Find vej Historie
VEDTÆGTER   FOR   FORENINGEN
" LEGESTUEN   LOLLAND "


§ 1.  Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Legestuen Lolland
Foreningens hjemsted er Lolland Kommune

§ 2.  Formål
Legestuen Lolland ønsker at være et gratis tilbud til børn i alderen 0-5 år og har til formål at tilbyde social samvær for børn
i ledsagelse med en relateret voksen, der er 18 år gammel eller derover (max. 2 vks. pr. barn. Jvf. §8 Regelsæt).

Legestuen er i første omgang tiltænkt børn, der af forskellige årsager savner sociale relationer.
Disse kunne f.eks. være hjemmegående børn, der ikke benytter tilbud om dagpleje, vuggestue eller børnehave,
eller børn af anden etnisk herkomst, der har behov for integration.

Alle børn i aldersgruppen 0-5 år er dog i øvrigt velkomne, såfremt de er medlemmer af foreningen.
Dagplejemødre har ligeledes mulighed for at benytte Legestuen.

Legestuen Lolland skal udelukkende have et almennyttigt formål.

Foreningen ønsker lejlighedsvis at afholde arrangementer og udflugter finansieret ved bidrag fra offentlige/private virksomheder,
fonde, øvrige foreninger/institutioner og privatpersoner.

§ 3.  Organisation
Foreningen Legestuen Lollands overordnede ledelse og tegningsret bestyres af formanden.
Næstformand og kasserer udpeges af formanden.

Foreningen Legestuen Lolland er en frivillig forening med et almennyttigt formål.
Medlemskab af foreningen er gratis.

Faciliteter og legeredskaber stilles gratis til rådighed og er doneret af privatpersoner, virksomheder eller finansieret af formanden.

§ 4.  Generalforsamling / bestyrelsesmøder
Der er afholdt en stiftende generalforsamling af initiativtagerne til legestuen.

Der vil ikke være behov for afholdelse af generalforsamling, da medlemmer af foreningen udelukkende opnår ret til at benytte
Legestuen. Det er formanden, der har den fulde myndighed.

Idet medlemmerne i det daglige er i løbende dialog med formanden, kan medlemmerne frit komme med forslag til forbedringer
og ændringer af Legestuens drift og udstyr. Såfremt der er enighed blandt medlemmerne af Legestuen, vil disse ændringer
hurtigst muligt træde i kraft.

Idet medlemmer af bestyrelsen ligeledes er i daglig dialog, vil der ikke blive afholdt bestyrelsesmøder.

§ 5.  Foreningen Legestuen Lollands bestyrelse
Foreningen Legestuen Lollands daglige ledelse forestås af formanden (Jvf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand og kasserer. Formanden varetager den daglige drift og uddelegerer eventuelt regnskab til næstformand/kasserer.

Eventuelt regnskab og budget udarbejdes af formanden og kasseren i fællesskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte en samarbejdsgruppe af medlemmer, der kan fungerer som idéudvikling og/eller forum for foreningen.

§ 6.  Medlemskab
Der kræves medlemskab af Foreningen Legestuen Lolland for at opnå ret til at benytte Legestuen.
Som medlem kan optages enhver, som har interesse i at benytte Legestuen og samtidig opfylder kravene som angivet i § 2.

Medlemmerne er børnene repræsenteret ved en relateret voksen.

Medlemskab tegnes via foreningen Legestuen Lollands hjemmeside: www.legestuenlolland.dk.

Medlemskab er ikke bindende, og medlemmer kan opsige deres medlemskab uden varsel.

§ 7.  Faciliteter
Udover legetøj og legeredskaber stiller legestuen følgende faciliteter til rådighed for brugerne:
Adgang til toilet, puslebord, køleskab, mikrobølgeovn, kaffe/te/saftevand.

§ 8.  Regelsæt
   Ansvar
   Færdsel og ophold i Legestuen sker på eget ansvar.
   Foreningen Legestuen Lolland kan ikke stilles til ansvar for personskader,
   eller skader på brugers private ejendele forvoldt af brugeren selv.
   Ej heller kan Legestuen stilles til ansvar for bortkomne private ejendele.

   Opsyn
   Legestuen er ikke en pasningsordning, og al opsyn med det enkelte barn holdes af den voksne ledsager selv.

   Voksne/ledsagere
   Besøgende børn i Legestuen, og børn der deltager i arrangementer, må ledsages af maksimalt to voksne, medmindre andet er aftalt.
   Man bliver betragtet som voksen, når man som ledsager er over 18 år gammel.
   Personer mellem 6 og 18 år er velkomne i ledsagelse med en myndig voksen, når besøg sker under forudgående aftale med formanden.
   Disse vil i så fald blive betragtet som en voksen ledsager.

   Faciliteter
   Lokaler og udstyr/faciliteter kan ikke lånes eller lejes uden formandens samtykke.
   Legeredskaber, der kun er konstrueret til små børn, må kun benyttes af børnene.
   Dvs. at brug af f.eks. kuglebassin, trampolin eller køretøjer ikke er tilladt for personer over 6 år.

   Arrangementer
   Deltagelse i arrangementer/udfluger er kun for aktive medlemmer, der jævnligt besøger Legestuen.
   Medlemsaktivitet, og i hvilken grad Legestuen benyttes, vurderes af formanden.

   Kæledyr
   Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr i Legestuen.

   Bortvisning
   Formanden forbeholder sig ret til eventuelt at bortvise brugere fra Legestuen, eller helt at nægte personer adgang til Legestuen.

§ 9.  Kontingent / finansiering
Der er intet kontingent eller anden form for brugerbetaling.

Legestuen Lolland er en non-profit forening og har udelukkende et almennyttigt formål.

Eventuelle arrangementer og udflugter søges finansieret ved bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde,
øvrige foreninger/institutioner og privatpersoner.

§ 10.  Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer vil blive foretaget af bestyrelsen, såfremt omstændighederne kræver det.

§ 11.  Økonomi / tegningsret
Foreningen tegnes udelukkende af formanden.

Økonomi omkring foreningen vil så vidt muligt blive undgået.
Eventuelle regnskaber vil alene omfatte udefra kommende bidrag til arrangementer eller udflugter for medlemmerne.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Foreningen kan ikke optage gæld.

Regnskabsåret for evt. regnskab for Foreningen Legestuen Lolland er kalenderåret.

§ 12.  Opløsning
Eventuel opløsning af foreningen kan udelukkende besluttes af formanden.

Eventuelle finansielle bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og privatpersoner vil blive
tilbagebetalt eller være opbrugt ved foreningens opløsning.

-------------------------------------------------------------------------
Foreningen Legestuen Lolland er stiftet den 10. august 2015